Zovko 003

“If you desire to do something very great, then start to pray.”

– Fr. Jozo Zovko